ט"ז על יורה דעה שסז


סעיף דעריכה

אלא לשם מצוה אסור. כתב רש"ל והעולם נהגו היתר בטלית קטן עיין בא"ח סימן כ"ג עכ"ל: