שולחן ערוך יורה דעה שסז א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

קוברים מתי עכו"ם ומנחמים אבליהם מפני דרכי שלום.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) קוברים כו'. היינו שמשתדלין בקבורת מתים עובדי כוכבים ועי' טור וב"י:באר היטב

▲ חזור לראש