פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אין שוחטין לתוך הגומא אפילו בבית. ואם לא היה רוצה ללכלך ביתו בדם – עושה מקום מדרון חוץ לגומא, ושוחט שם, והדם שותת ויורד לגומא. ובשוק לא יעשה כן.

סעיף בעריכה

יש אומרים שאם שחט בגומא בשוק – אסור לאכול משחיטתו עד שיבדקו אחריו שמא אפיקורס הוא ( רמב"ם פ"ב מהלכות שחיטה הלכה ו'. ובעל העיטור). ויש אומרים שמותר בדיעבד ואין צריך בדיקה (רשב"א בת"ה שער ג' ומרדכי בשם רא"מ).

הגה: ובזמן הזה דאין דרך עובדי כוכבים בכך – יש להתיר בדיעבד (אור זרוע, ובשחיטות הר"מ ממדלינגן)
.