שולחן ערוך יורה דעה יב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

יש אומרים שאם שחט בגומא בשוק – גאסור לאכול משחיטתו עד שיבדקו אחריו שמא אפיקורס הוא ( רמב"ם פ"ב מהלכות שחיטה הלכה ו'. ובעל העיטור). ויש אומרים שמותר בדיעבד דואין צריך גבדיקה (רשב"א בת"ה שער ג' ומרדכי בשם רא"מ).

הגה: הובזמן הזה דאין דרך עובדי כוכבים בכך – יש להתיר דבדיעבד (אור זרוע, ובשחיטות הר"מ ממדלינגן).

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(ג) אסור לאכול משחיטתו כלומר גם משחיטה זו ששחט בגומא ונראה מדברי הרשב"א דלסברא זו ה"ה אם שחט לתוך ימים וכלים שאסור לאכול משחיטתו ונ"מ אפילו להי"א שכתב המחבר לענין דצריך בדיקה אחריו מכאן ולהבא כמ"ש בס"ק שאח"ז דאף במים וכלים דינא הכי.

(ד) ואין צריך בדיקה אחריו כדי להכשיר אותה שחיטה דאפילו בלא בדיקה אין מוציאין את האדם מחזקת כשרות ומה ששחט הוא כשר והא דאיתא בש"ס צריך בדיקה אחריו היינו כדי לפסלו מכאן ולהבא אם יימצא אפיקורס אמרינן כל מה ששחט למפרע לתוך הגומא לשם עבודת כוכבים היה ואסור הכל בהנאה כ"פ מהרש"ל בפ' השוחט סי' כ"ג וה"ה לתוך ימים וכלים וכמ"ש בס"ק שלפני זה.

(ה) ובזמן הזה כו' קאי גם אלעיל סי' י"א וכן מפורש בא"ז שהביא בד"מ סי' י"א.
 

ט"ז - טורי זהב

וא"צ בדיקה. כתב רש"ל ומ"מ אם בדקוהו ומצאוהו מין שאסרינן למפרע מה ששחט לתוך הגומא ואסרינן אפילו בהנאה:

ובזמן הזה כו'. זה קאי גם אימים ונהרות ותוך הכלי שבסי' י"א שכן העתיק רש"ל בשם א"ז:
 

באר היטב

(ג) בדיקה: וכתב בש"ך והיינו דוקא לאותה שחיטה ששחט עכשיו אבל מכאן ולהבא צריך בדיקה וה"ה לשוחט לתוך ימים וכלים נמי דינא הכי.

(ד) בדיעבד: וכתב בש"ך דהאי הג"ה קאי גם אלעיל סימן י"א.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש