שולחן ערוך יורה דעה יב א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אין שוחטין אלתוך אהגומא אפילו בבית. ואם לא היה רוצה ללכלך ביתו בדם – בעושה מקום מדרון חוץ לגומא, ושוחט שם, והדם שותת ויורד לגומא. ובשוק לא יעשה בכן.

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(א) לתוך הגומא ואפילו שאינה נקייה מעפר אסור כ"פ הפוסקים והטעם כתב הרשב"א שכן דרך האפיקורסים להתאסף על הבור ולאכול עליו.

(ב) עושה מקום כו' שאז ניכר לכל שמתכוין לנקות ביתו טור ובשוק אסור לפי שאין צריך לנקות השוק והלכך אפילו אין שם אדם רואה אותו אסור דומיא דבית.
 

ט"ז - טורי זהב

לתוך הגומא. אפילו אינה נקייה לפי שנראה כמאסף הדם שם שכן דרך הכותיים:
 

באר היטב

(א) הגומא: וכתב בש"ך ואע"פ שאינה נקיה מעפר אסור והטעם שכן דרך האפיקורסים.

(ב) כן: והטעם מפני שא"צ לנקות השוק ואפילו אין שם אדם אסור משא"כ בביתו שניכר לכל שמתכוין לנקות את ביתו.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש