פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

כמה הוא אורך הסכין ששחט בו – כל שהוא. (רק) שלא יהא דבר דק שנוקב ואינו שוחט כמו ראש האזמל הקטן וכיוצא בו. ובמחט: אפילו הוא רחב קצת כאותן של רצענים שחותכין בו החוט – אין שוחטין בו (טור). וכיון דלא ידעינן שיעורא: השוחט בסכין קטנה – צריך ליזהר ולשער לפי אומד דעתו שכשיוליך ויביא בה: שלא ידרוס, אבל בקטנה יותר מדאי – לא ישחוט.

הגה: ומי שלא יוכל לשער – יקח כמלא אורך שני צוארים של אותו דבר ששוחטין (מרדכי בשם ר"ח). ויש אומרים לשער בארבעה עשר אצבעות, ורמז לזה, שנאמר: ושחטתם "בזה" מנין י"ד (שם, ושחיטות ישנים).