ש"ך על יורה דעה ח


סעיף אעריכה

(א) כל שהוא ובלבד שיוליך ויביא כדלקמן סימן כ"ד ס"ב

(ב) ומי שלא יוכל כו' ומהרש"ל פ' השוחט סימן י"א והב"ח האריכו בזה ומסקי דלכתחלה בין בבהמה בין בעוף אין לשחוט אלא בסכין שהוא כשיעור שני צוארים של אותו דבר ששוחט ועיין שם וע"ל סימן כ"ד ס"ב.