פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם ואף על פי שמקצתן בראש חדש יש מי שאומר שיתענו בו (וטוב שלא להשלים בראש חדש):

סעיף בעריכה

 • באחד בניסן מתו בני אהרן. בעשרה בו מתה מרים ונסתלק הבאר. בכ"ו בו מת יהושע בן נון.
 • בי' באייר מת עלי הכהן ושני בניו ונשבה ארון ה'. בכ"ח בו מת שמואל הנביא.
 • בכ"ג בסיון בטלו הביכורים מלעלות לירושלים בימי ירבעם בן נבט. בכ"ה בו נהרג רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל ור' חנינא סגן הכהנים. בכ"ז בו נשרף רבי חנינא בן תרדיון וספר תורה עמו.
 • באחד באב מת אהרן הכהן. בי"ח בו כבה נר מערבי בימי אחז.
 • בי"ז באלול מתו מוציאי דבת הארץ.
 • בה' בתשרי מתו עשרים איש מישראל ונחבש רבי עקיבא. בז' בו נגזרה גזירה על אבותינו שימותו בחרב וברעב ובדבר מפני מעשה העגל.
 • בז' במרחשון עוורו עיני צדקיהו ושחטו בניו לעיניו.
 • בכ"ח בכסליו שרף יהויקים המגילה שכתב ברוך מפי ירמיהו.
 • בח' בטבת נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך והיה חושך בעולם שלשה ימים. וט' בו לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו.
 • בה' בשבט מתו הזקנים שהיו בימי יהושע. בכ"ג בו נתקבצו כל ישראל על שבט בנימין על ענין פילגש בגבעה.
 • בז' באדר מת משה רבינו עליו השלום. בט' נחלקו בית שמאי ובית הלל:

סעיף געריכה

יש מי שאומר שגזרו שיהיו מתענין בכל שני וחמישי על חורבן הבית ועל התורה שנשרפה ועל חילול השם ולעתיד לבוא יהפכם ה' לששון ולשמחה: