שולחן ערוך אורח חיים תקסט ב


שולחן ערוך

יחיד שמתענה על צרה, ונודע שקודם קבלת התענית כבר עברה - אינו צריך להשלים.

הגה: והוא הדין צבור ששמעו אחר חצות שקבלו התענית בטעות אין צריכים להשלים (תרומת הדשן סימן ר"פ):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ב) וה"ה לציבור:    ובזה אין שייך לת"ח ורוב ציבור להחמיר אם לא שכבר העריב היום ביותר:

באר היטב

(ג) חצות:    ר"ל אפי' אחר חצות וכ"ש קודם חצות.


(ד) להשלים:    ובזה אין שייך לת"ח ורוב ציבור להחמיר אם לא שכבר העריב היום ביותר ועיין עטרת זקנים.


משנה ברורה

(ז) ונודע שקודם קבלת התענית - דנמצא שהיתה הקבלה בטעות אבל אם עברה אחר קבלת התענית אף שלא התחיל עדיין להתענות צריך להשלים [א"ר וש"א]:

(ח) אחר חצות - ר"ל אפילו לאחר חצות שעבר רוב היום בתענית אפ"ה לא ישלימו וכ"ש קודם חצות:

(ט) אין צריכים להשלים - ובזה אין שייך לת"ח ורוב צבור להחמיר כיון שהיה בטעות אם לא שכבר העריב היום ביותר:

▲ חזור לראש