מגן אברהם על אורח חיים תקסט


סעיף אעריכה

(א) ציבור וכו':    אין מטריחין עליהם וגם לב ב"ד מתנה עליהם וא"כ אפי' מת החולה א"צ להשלים כ"ה לדעת הר"ן אבל לדעת הרא"ש דוקא שנענו אז א"צ להשלים שצריכים להודות בנפש שבעה וכרס מלאה (כמ"ש ססי' תקע"ה) אבל כשמת צריכין להשלים ומלשון הש"ע שכתב ונענו משמע דס"ל כהרא"ש אבל בלבוש משמע כר"ן וכן נ"ל:

סעיף בעריכה

(ב) וה"ה לציבור:    ובזה אין שייך לת"ח ורוב ציבור להחמיר אם לא שכבר העריב היום ביותר: