באר היטב על אורח חיים תקסט

סעיף אעריכה

(א) להשלים:    טעם חילוק בין ציבור ליחיד דציבור כי גזרו תענית לבן מתנה עליהם בכך אבל יחיד דברים שבלבו אינם דברים.

(ב) ונענו:    משמע דוקא שנענו אז א"צ להשלים שצריכים להודות בנפש שביעה וכרס מליאה אבל כשמת צריכין להשלים כיחיד. אבל לבוש ומ"א דעתם דאף כשמת אין הציבור צריכים להשלים.

סעיף בעריכה

(ג) חצות:    ר"ל אפי' אחר חצות וכ"ש קודם חצות.

(ד) להשלים:    ובזה אין שייך לת"ח ורוב ציבור להחמיר אם לא שכבר העריב היום ביותר ועיין עטרת זקנים.