פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רג ה

שולחן ערוך

ובני אסא אף על גב דבישלן והויין כפירות אינו מברך זאלא שהכל:

מפרשים

מגן אברהם

(ג) אלא שהכל:    דלא חשיבי דה"ל כפירות שמוציאין אילני סרק ועסר"ב ס"ו:

באר היטב

משנה ברורה

(ו) בני אסא - היינו ענבים קטנים שרגילין להמצא בהדסים:


(ז) אלא שהכל - דלא חשיבי והו"ל כפירות שמוציאין אילני סרק:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש