רשב"ם על בראשית מ כג

רשב"ם על בראשית • פרק מ
ד • ה • ח • י • יא • יג • יד • טז • יט • כג • '(כג). 'ולא זכר שר המשקים את יוסף: מיד בצאתו כמו שביקש ממנו יוסף כי אם זכרתני אתך, וישכחהו זמן מרובה אחרי כן, עד שעה שהק' עשה ליוסף ניסים והוצרך להזכירו: