רשב"ם על בראשית מ יא

<< רשב"ם על בראשית • פרק מ
ד • ה • ח • י • יא • יג • יד • טז • יט • כג • '(יא). 'ואשחט: כתרגומו: