רש"י על תהלים מח ח

רש"י על תהלים • פרק מח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"ברוח קדים" - הוא לשון פורענות שהקדוש ברוך הוא נפרע בו מן הרשעים כמו שנאמר ויולך ה' את הים ברוח קדים וגו' (שמות י"ד) וכן בצור רוח קדים שברך בלב ימים (יחזקאל כ"ז) ברוח אפיצם לפני אויב (ירמיהו י"ח)

"אניות תרשיש" - הם שכיני צור היא אפריקא ומאדום היא