רש"י על שמות מ כט

רש"י על שמות • פרק מ
ג • ד • יט • כ • כב • כז • כט • לא • לב • לה • לח • 


"ויעל עליו וגו'" - אף ביום השמיני למלואים שהוא יום הקמת המשכן שמש משה והקריב קרבנות צבור חוץ מאותן שנצטוה אהרן בו ביום שנאמר (ויקרא ט) קרב אל המזבח וגו'

"את העלה" - עולת התמיד

"ואת המנחה" - מנחת נסכים של תמיד כמו שנאמר (שמות כט) ועשרן סלת בלול בשמן וגו'