פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וסכת על הארן" - לשון הגנה שהרי מחיצה היתה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וערכת את ערכו" - שתי מערכות של לחם הפנים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפרש את האהל" - הן יריעות העזים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את העדות" - הלוחות

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ירך המשכן צפונה" - (יומא לג) בחצי הצפוני של רוחב הבית "ירך" - כתרגומו צדא כירך הזה שהוא בצדו של אדם

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקטר עליו קטרת" - שחרית וערבית כמ"ש (שמות ל) בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות וגו'

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעל עליו וגו'" - אף ביום השמיני למלואים שהוא יום הקמת המשכן שמש משה והקריב קרבנות צבור חוץ מאותן שנצטוה אהרן בו ביום שנאמר (ויקרא ט) קרב אל המזבח וגו'

"את העלה" - עולת התמיד

"ואת המנחה" - מנחת נסכים של תמיד כמו שנאמר (שמות כט) ועשרן סלת בלול בשמן וגו'

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו" - יום שמיני למלואים הושוו כולם לכהונה ותרגומו ויקדשון מניה בו ביום קדש משה עמהם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובקרבתם" - כמו ובקרבם כשיקרבו

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד" - (ת"כ פ' ויקרא) וכתוב אחד אומר (במדבר ז) ובבא משה אל אהל מועד בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם כי שכן עליו הענן אמור מעתה כל זמן שהיה עליו הענן לא היה יכול לבוא נסתלק הענן נכנס ומדבר עמו

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם" - בכל מסע שהיו נוסעים היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע וכן (בראשית יג) וילך למסעיו וכן (במדבר לג) אלה מסעי לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו לכך נקראו כולן מסעות חסלת פרשת פקודי