רש"י על שמות מ כב

רש"י על שמות • פרק מ
ג • ד • יט • כ • כב • כז • כט • לא • לב • לה • לח • 


"על ירך המשכן צפונה" - (יומא לג) בחצי הצפוני של רוחב הבית

"ירך" - כתרגומו צדא כירך הזה שהוא בצדו של אדם