רש"י על שמות מ כז

רש"י על שמות • פרק מ
ג • ד • יט • כ • כב • כז • כט • לא • לב • לה • לח • 


"ויקטר עליו קטרת" - שחרית וערבית כמ"ש (שמות ל) בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות וגו'