רש"י על שמות מ לא

רש"י על שמות • פרק מ >>
ג • ד • יט • כ • כב • כז • כט • לא • לב • לה • לח • 


"ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו" - יום שמיני למלואים הושוו כולם לכהונה ותרגומו ויקדשון מניה בו ביום קדש משה עמהם