רש"י על שמות מ יט

"ויפרש את האהל" - הן יריעות העזים