מ"ג שמות מ כז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּקְטֵר עָלָיו קְטֹרֶת סַמִּים כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּקְטֵ֥ר עָלָ֖יו קְטֹ֣רֶת סַמִּ֑ים כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־מֹשֶֽׁה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְאַקְטַר עֲלוֹהִי קְטֹרֶת בּוּסְמִין כְּמָא דְּפַקֵּיד יְיָ יָת מֹשֶׁה׃
ירושלמי (יונתן):
וְאַסֵיק עֲלוֹי קְטוֹרֶת בּוּסְמִין הֵיכְמָא דְפַקֵּיד יְיָ יַת משֶׁה:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקטר עליו קטרת" - שחרית וערבית כמ"ש (שמות ל) בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות וגו'

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וַיַּקְטֵר עָלָיו קְטֹרֶת – שַׁחֲרִית וְעַרְבִית, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרוֹת" וְגוֹמֵר (שמות ל,ז).

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקטר עליו קטורת סמים" - משה הקטיר עליו כל שבעת ימי המלואים ואע"פ שלא אמר בצואה (בפסוק ה) והקטיר עליו קטורת סמים הבין זה משאר העבודות כלן שהרי צוה אותו בכאן (בפסוק ד) שיסדר הלחם ויעלה הנרות וכן ויעל עליו את העולה ואת המנחה (להלן פסוק כט) משה הוא המעלה שכן נצטוה (לעיל כט לח) וזה אשר תעשה על המזבח שיתחיל הוא לעשות כן בעבדו בימי המלואים כי הצואות כולן שם (מפסוק א ואילך) על עבודת משה ואמר אחרי כן (בפסוק מב) עולת תמיד לדורותיכם שיעשו כן הכהנים לדורות ולכך אמר בה בסדר פנחס (במדבר כח ו) עולת תמיד העשויה בהר סיני שהתחיל אותה משה שם והנה משה רבינו בכל העבודות הכהן הראשון ולפיכך הקטיר גם הקטרת ואולי בכלל ונתת את מזבח הזהב לקטרת (פסוק ה) שתקטירנו עליו מיד ומה שאמר בצואה (לעיל ל ו ז) ונתת אותו לפני הפרוכת והקטיר עליו אהרן קטורת סמים להורות על ענינו מיום שהתחיל אהרן בכהונתו ולעולם שכך אמר (שם ל ח) ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים ואין הדבר אלא מיום זה ואילך כי בכאן (בפסוק ד) צוה למשה בפירוש והעלית את נרותיה ובפירוש רש"י (בפסוק שלפנינו) ראיתי ויקטר עליו אהרן קטורת שחרית וערבית כמה שנאמר (לעיל ל ז ח) בבקר בבקר בהטיבו את הנרות וגו' ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים וגו' ולא ידעתי אם הוא טעות סופרים

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


ויקטר עליו קטרת סמים. משה רבינו ע"ה הוא המקטיר והמקריב הראשון, הוא הקריב כל שבעת ימי המלואים כי כן צוה לו הש"י בכל העבודות וערכת את ערכו והעלית את נרותיה והעלית את העולה ואת המנחה.

והנה הקטורת בכלל שאר הקרבנות והיה בכל[2] שאר העבודות הכהן הראשון עד יום השמיני של מלואים שנתחנך אהרן בכהונה גדולה ונטל את שלו, וכן מצינו במשה שקראו כהן שנאמר (תהלים צט) משה ואהרן בכהניו.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקטר עליו". מבואר שמשה הקטיר, וכבר באר בספרא שמיני (סימן כב) שמשה נכנס אז עם אהרן ללמדו על מעשה הקטרת, כדי לחנך המזבח כמש"ש, ומבואר בכאן שעקר המקטיר היה משה ועז"א כאשר צוה ה' את משה:

<< · מ"ג שמות · מ · כז · >>


  1. ^ אולי צ"ל ככל.
  2. ^ אולי צ"ל ככל.