רש"י על משלי ד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמעו בנים מוסר אב" - הקב"ה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתתי לכם" - הנביא מתנבא ומדבר בשליחותו של הקב"ה והרי הוא כפיו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי בן הייתי לאבי" - אם תאמר שלמה היה שונא הבריות שהזהירן על הגזל ועל העריות דבר שנפשו של אדם מתאוה להם לכך נאמר כי בן הייתי וגו' רך ויחיד וגו' שהיה אוהב אותי יותר

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויורני" - על כך ויוכיחני

"ויאמר לי יתמך דברי לבך" - ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך אני מזהירכם על כך (רבי יוסף קר"א) ד"א כי בן הייתי לאבי הנביא אומר בן הייתי להקב"ה שהשרה רוחו עלי ומצינו שקראו הקב"ה לשלמה בן שנאמר אני אהיה לו לאב וגו' (שמואל ב ז)

"רך ויחיד לפני אמי" - לאומתי אני נבחר וחביב כבן רך ויחיד לכך ויורני אבי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תעזבה ותשמרך אהבה" - אהוב אותה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראשית חכמה קנה חכמה" - תחלת חכמתך למוד מאחרים קנה לך שמועה מפי הרב ואח"כ בכל קנינך קנה בינה תתבונן בה מעצמך להשכיל הטעמים דבר מתוך דבר

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סלסלה" - חפשה היה חוזר עליה לדקדק בה כמו כבוצר על סלסלות (ירמיהו ו) החוזר והולך בכרם ומשיב ידו לבקש את העוללות ובלשון חכמים מסלסל בשערו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תתן לראשך לוית חן" - חברת חן כמו לוית חן הם לראשך

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלכתך לא יצר צעדך" - מי שאינו מרחיק רגליו קרוב ליפול

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החזק במוסר אל תרף" - אחוז בתורה כמו והחזיקי את ידך בו (בראשית כא) וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באורח רשעים אל תבא ואל תאשר" - ואל תדרוך כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כג) וכן ונבון יבין לאשורו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרעהו" - בטלהו.

"שטה מעליו" - סור.

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא ישנו" - אינם יכולין לישן

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואורח צדיקים כאור נוגה" - שהולך ומאיר מעמוד השחר

"עד נכון היום" - עד חצות היום שהוא בירורו של יום

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה יכשלו" - פתאום יבא להם מכשול ולא ידעו להזהר ממנו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למוצאיהם" - ל' מציאה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מכל משמר" - מכל מה שאמרה תורה השמר נצור לבך (מעבור עליו) בין עבירה קלה בין עבירה חמורה

"כי ממנו תוצאות חיים" - כי מאותו שהוא קל יהיו לך חיים ושכר גדול אם תקיימנו כך דרש ר' תנחומא

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הסר ממך עקשות פה" - לא תעשה דבר שילעיזו בו הבריות ויעקימו עליך פיהם

"עקשות פה" - לשון עקום כמו תם אני ויעקשני (איוב ט) ובמשנה שיניה עקומות ועקושות

"ולזות שפתים" - עקמימות שפתים שלא ירחיבו הבריות פה עליך

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עיניך לנוכח יביטו" - יסתכלו אל האמת ואל היושר

"יישירו נגדך" - יסתכלו על הישרה לישר דרכך נגדך

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פלס מעגל רגלך" - שקול דרכך הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ואז כל דרכיך יכונו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תט ימין ושמאל" - מן המשקל הטוב