רש"י על משלי ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמעו בנים מוסר אב" - הקב"ה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתתי לכם" - הנביא מתנבא ומדבר בשליחותו של הקב"ה והרי הוא כפיו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי בן הייתי לאבי" - אם תאמר שלמה היה שונא הבריות שהזהירן על הגזל ועל העריות דבר שנפשו של אדם מתאוה להם לכך נאמר כי בן הייתי וגו' רך ויחיד וגו' שהיה אוהב אותי יותר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויורני" - על כך ויוכיחני

"ויאמר לי יתמך דברי לבך" - ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך אני מזהירכם על כך (רבי יוסף קר"א) ד"א כי בן הייתי לאבי הנביא אומר בן הייתי להקב"ה שהשרה רוחו עלי ומצינו שקראו הקב"ה לשלמה בן שנאמר אני אהיה לו לאב וגו' (שמואל ב ז)

"רך ויחיד לפני אמי" - לאומתי אני נבחר וחביב כבן רך ויחיד לכך ויורני אבי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תעזבה ותשמרך אהבה" - אהוב אותה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראשית חכמה קנה חכמה" - תחלת חכמתך למוד מאחרים קנה לך שמועה מפי הרב ואח"כ בכל קנינך קנה בינה תתבונן בה מעצמך להשכיל הטעמים דבר מתוך דבר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סלסלה" - חפשה היה חוזר עליה לדקדק בה כמו כבוצר על סלסלות (ירמיהו ו) החוזר והולך בכרם ומשיב ידו לבקש את העוללות ובלשון חכמים מסלסל בשערו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתן לראשך לוית חן" - חברת חן כמו לוית חן הם לראשך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלכתך לא יצר צעדך" - מי שאינו מרחיק רגליו קרוב ליפול

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"החזק במוסר אל תרף" - אחוז בתורה כמו והחזיקי את ידך בו (בראשית כא) וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באורח רשעים אל תבא ואל תאשר" - ואל תדרוך כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כג) וכן ונבון יבין לאשורו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרעהו" - בטלהו. "שטה מעליו" - סור.

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא ישנו" - אינם יכולין לישן

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואורח צדיקים כאור נוגה" - שהולך ומאיר מעמוד השחר "עד נכון היום" - עד חצות היום שהוא בירורו של יום

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה יכשלו" - פתאום יבא להם מכשול ולא ידעו להזהר ממנו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למוצאיהם" - ל' מציאה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכל משמר" - מכל מה שאמרה תורה השמר נצור לבך (מעבור עליו) בין עבירה קלה בין עבירה חמורה "כי ממנו תוצאות חיים" - כי מאותו שהוא קל יהיו לך חיים ושכר גדול אם תקיימנו כך דרש ר' תנחומא

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הסר ממך עקשות פה" - לא תעשה דבר שילעיזו בו הבריות ויעקימו עליך פיהם

"עקשות פה" - לשון עקום כמו תם אני ויעקשני (איוב ט) ובמשנה שיניה עקומות ועקושות

"ולזות שפתים" - עקמימות שפתים שלא ירחיבו הבריות פה עליך

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עיניך לנוכח יביטו" - יסתכלו אל האמת ואל היושר "יישירו נגדך" - יסתכלו על הישרה לישר דרכך נגדך

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פלס מעגל רגלך" - שקול דרכך הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ואז כל דרכיך יכונו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תט ימין ושמאל" - מן המשקל הטוב