רש"י על משלי ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני אם תקח אמרי" - בני תהיה אם תקח אמרי

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להקשיב לחכמה" - לעסוק בתורה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז תבין יראת ה'" - מוסב על ענין שלמעלה, שאמר "כי אם לבינה תקרא".

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ה' יתן חכמה" - הא למדת שגדולה היא שהרי נתנה מפי הקב"ה לכך אתה צריך לקנותה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יצפון לישרים תושיה" - גנזה הקב"ה אצלו כ"ו דורות עד שנתנה לדור המדבר "מגן להולכי תום" - (יצפון מגן להולכי תום) כלומר והיא תהיה לך למגן

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לנצור ארחות משפט" - שעל ידה ינצרו ארחות משפט והוא דרך חסידיו ישמור שלא יכשלו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזמה תשמור עליך" - התורה תשמור עליך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מאיש מדבר תהפוכות" - הם המהפכין את הדבר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונלוזים במעגלותם" - כל ל' נלוז ל' עקמימות הוא שבכ"מ הוא סמוך לעקש ועקש הוא ל' עקום כמו שנאמר ומעקשים למישור (ישעיהו מב) "ונלוזים במעגלותם" - הם עקומים בדרכיהם המקולקלים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מאשה זרה" - מכנסיה של אפיקורסות והיא המינות ולא יתכן לומר שלא דבר אלא על המנאפת ממש כי מה שבחה של תורה שאמר כאן להצילך מאשה זרה ולא מעבירה אחרת אלא זו מינות שהוא פריקת עול של כל המצות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי שחה אל מות ביתה" - מוסב על (משלי ב טז): "להצילך וגו'": כי תבא אל ביתה, ישח ומחליק כמדרון היורד אל מות, והתורה תשמור עליך מנפילה זו, הרי דבר גדול הוא לך. "רפאים" - נרפים מדרך הטוב ונעזבים מאין סומך, עד שנופלים בגהינם.

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ישובון" - יקשה בעיניהם לפרוש ממנה ולחזור בהם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען תלך" - מוסב על המקרא שלמעלה להצילך מדרך רעה למען הוליכך בדרך טובים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ישרים ישכנו ארץ" - לעולם הבא

"יותרו בה" - כשירדו רשעים לגהינם