רש"י על מלכים ב כה כז

| רש"י על מלכים בפרק כ"ה • פסוק כ"ז | >>
א • ד • ו • ט • יא • יב • יז • יט • כג • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"נשא אויל מרודך" - שמת נבוכדנצר ומלך אויל מרודך תחתיו

"בעשרים ושבעה לחודש" - ובירמיהוו (נב לא) הוא אומר בעשרים וחמשה אלא בעשרים וחמשה מת נבוכדנאצר ונקבר בעשרים וששה בעשרים ושבעה הוציאו אויל מרודך מקברו וגררוהו בשביל לבטל גזירותיו כמו שנאמר (בישעיהו יד יט) ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב וגו'