רש"י על מלכים ב כה ו

רש"י על מלכים ב • פרק כה
א • ד • ו • ט • יא • יב • יז • יט • כג • כז • כח • 


"וידברו אתו משפט" - נתווכח עמו על השבועה