רש"י על מלכים ב כה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנת התשיעית למלכו" - של צדקיהו "דיק" - תרגם יונתן כרקום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרך שער בין החומתים" - מערה הולכת מביתו עד ערבות יריחו וברח לו דרך המערה והקב"ה זימן צבי הולך על גג המערה חוץ לעיר ורדפו כשדים אחרי הצבי וכשהגיעו לפתח המערה בערבות יריחו ראוהו ולכדוהו הוא שאמר (ביחזקאל יב יג) ופרשתי רשתי עליו ונתפש במצודתי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידברו אתו משפט" - נתווכח עמו על השבועה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת כל בית גדול" - בתי כנסיות שמגדלין בהן תורה ותפלה ובתי השרים (ראה מגילה כז א)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת הנופלים" - ששמעו לקול נבוכדנצר ויצאו אליו מן העיר כמו (דברי הימים א יב כ א) בלכתו אל צקלג נפלו עליו ממנשה וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וליוגבים" - חופרי הארץ לשון יקבים שהם חפירות בקרקע

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקומת הכותרת שלש אמות" - ובתחלת הספר (מלכים א ז טז) הוא אומר חמש אמות ושם ישבתי את המקראות

"ושבכה" - (כופיי"א בלע"ז) כמין כובע

"וכאלה" - רמונים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הסופר שר הצבא" - שהיה יודע מנין כל עיר ועיר כמה אנשים מוציאה לצבא

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל שרי החילים" - שיצאו מן העיר להחבא במצודות ובטינרים ובצורים וביערים

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשא אויל מרודך" - שמת נבוכדנצר ומלך אויל מרודך תחתיו "בעשרים ושבעה לחודש" - ובירמיהוו (נב לא) הוא אומר בעשרים וחמשה אלא בעשרים וחמשה מת נבוכדנאצר ונקבר בעשרים וששה בעשרים ושבעה הוציאו אויל מרודך מקברו וגררוהו בשביל לבטל גזירותיו כמו שנאמר (בישעיהו יד יט) ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב וגו'

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידבר אתו טובות" - דברי נחומים