רש"י על ישעיהו לז לב

"קנאת ה' צבאות" - שיקנא לשמו ולא מחמת זכות שבידכם למדנו שתמה זכות אבות