רש"י על ישעיהו י כא

"שאר ישוב" - השארית שבהן ישובו אל הקב"ה

"אל גבור" - שהראה להם גבורה בסנחריב