רש"י על יונה א ג

<< רש"י על יונה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טז • 


לברוח תרשישה – ים ששמו תרשיש, והוא בחוצה לארץ. אמר: אברח לי הים, שאין השכינה שורה בחוצה לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא: חייך, יש לי שלוחים כיוצא בך, לשלוח אחריך ולהביאך משם.

  • משל לעבד [של] כהן, שברח מן רבו ונכנס לבית הקברות. אמר לו רבו: יש לי עבדים כיוצא בך, לשלוח אחריך ולהביאך משם.
  • ומה ראה יונה, שלא רצה לילך אל נינוה? אמר: הגויים קרובי תשובה הם; אם אומר להם ויעשו תשובה, נמצאתי מחייב את ישראל, שאין שומעים לדברי הנביאים.

ויתן שכרה – הקדים לתת שכרה, ואין דרך יורדי הים לתת שכר הספינה עד שעת היציאה, והוא הקדים. ולא עוד, אלא שנתן שכר כולה: