פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וקרא עליה – את קריאתי:

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לברוח תרשישה – ים ששמו תרשיש, והוא בחוצה לארץ. אמר: אברח לי הים, שאין השכינה שורה בחוצה לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא: חייך, יש לי שלוחים כיוצא בך, לשלוח אחריך ולהביאך משם.
  • משל לעבד [של] כהן, שברח מן רבו ונכנס לבית הקברות. אמר לו רבו: יש לי עבדים כיוצא בך, לשלוח אחריך ולהביאך משם.
  • ומה ראה יונה, שלא רצה לילך אל נינוה? אמר: הגויים קרובי תשובה הם; אם אומר להם ויעשו תשובה, נמצאתי מחייב את ישראל, שאין שומעים לדברי הנביאים.
ויתן שכרה – הקדים לתת שכרה, ואין דרך יורדי הים לתת שכר הספינה עד שעת היציאה, והוא הקדים. ולא עוד, אלא שנתן שכר כולה:

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חשבה להשבר – נדמית כאלו היא נשברת:

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

המלחים – בני אדם המנהיגים את הספינה: איש אל אלהיו – מן שבעים אומות של עובדי כוכבים ומזלות היו שם:

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

רב החובל – שר המלחים, שאף הם נקראים חובלי הים. ובלע"ז גובירניי"ל.

מה לך נרדם – מה לך להיות נרדם? אין עתה עת רדם!

יתעשת – לשון מחשבה, וכן: "עשתונותיו" (תהלים קמו, ד); "ומלכא עשית" (דניאל ו, ד):

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לכו ונפילה גורלות – רואים היו שאר ספינות הולכות בים בשלום, ושלהם משתברת. אמרו: בשביל אחד ממנו הוא. כן מצינו בפרקי דרבי אליעזר: בשלמי – במעשיו של מי ממנו:

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הגידה נא לנו באשר למי – למי חטאת, אשר בשביל כן הרעה הזאת לנו?

מה מלאכתך – שמא פשעת באומנותך.

ומאין תבא – שמא על אנשי אותו מקום נגזרה גזירה, אפילו אין אתה בה.

ואי מזה עם אתה – שמא עמך חטאו.

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מה זאת עשית – למה עשית כן, לברוח מן מושל כזה?

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויחתרו האנשים – יגעו ועסקו כחותר במחתרת:

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בנפש האיש הזה – בעוון שנשלח יד בנפשו:

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וידרו נדרים – שיתגיירו: