רש"י על יהושע יג יב

רש"י על יהושע • פרק יג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יט • כה • כז • כח • 


"מיתר הרפאים" - שהרג כדרלעומר והמלכים אשר אתו כמו שנאמר (בראשית יד ה) ויכו את רפאים בעשתרות קרנים