רש"י על ויקרא טז יח

רש"י על ויקרא • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כז • לב • לד • 


"אל המזבח אשר לפני ה'" - זה מזבח הזהב שהוא לפני ה' בהיכל ומה ת"ל ויצא לפי שהזה ההזאות על הפרוכת ועמד מן המזבח ולפנים והזה ובמתנות המזבח הזקיקו לצאת מן המזבח ולחוץ ויתחיל מקרן מזרחית צפונית (יומא נח)

"וכפר עליו" - ומה היא כפרתו ולקח מדם הפר ומדם השעיר מעורבין זה לתוך זה