רש"י על ויקרא טז יב

<< רש"י על ויקרא • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כז • לב • לד • 


"מעל המזבח יא" - החיצון (יומא מה)

"מלפני ה'" - מצד שלפני הפתח והוא צד מערבי

"דקה" - (יומא מו) מה ת"ל דקה והלא כל הקטורת דקה היא שנאמר (שמות ל) ושחקת ממנה הדק אלא שתהא דקה מן הדקה שמערב יום הכפורים היה מחזירה למכתשת