רש"י על ויקרא טז כה

<< רש"י על ויקרא • פרק טז
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כז • לב • לד • 


"ואת חלב החטאת" - אימורי פר ושעיר

"יקטיר המזבחה" - על מזבח החיצון דאלו בפנימי כתיב לא תעלו עליו קטרת זרה ועולה ומנחה (שמות ל)