רש"י על בראשית מב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה תתראו" - למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו כאלו אתם שבעים כי באותה שעה עדיין היה להם תבואה (תענית י) (ול"נ כפשוטו למה תתראו למה יהו הכל מסתכלין בכם ומתמיהים בכם שאין אתם מבקשים לכם אוכל בטרם שיכלה מה שבידכם) ומפי אחרים שמעתי שהוא לשון כחישה למה תהיו כחושים ברעב ודומה לו (משלי יא כה) ומרוה גם הוא יורא.

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רדו שמה" - ולא אמר לכו רמז למאתים ועשר שנים שנשתעבדו למצרים כמנין רד"ו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירדו אחי יוסף" - ולא כתב בני יעקב מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ונתנו לבם להתנהג עמו באחוה ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם

"עשרה" - מה ת"ל והלא כתיב ואת בנימין אחי יוסף לא שלח אלא לענין האחוה היו חלוקין לעשרה שלא היתה אהבת כולם ושנאת כולם שוה לו אבל לענין לשבור בר כולם לב אחד להם (בב"ר)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פן יקראנו אסון" - ובבית לא יקראנו אסון אר"א בן יעקב מכאן שהשטן מקטרג בשעת הסכנה (ב"ר)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בתוך הבאים" - מטמינין עצמן שלא יכירום לפי שצוה להם אביהם שלא יתראו כולם בפתח א' אלא שיכנס כ"א בפתחו כדי שלא תשלוט בהם עין הרע שכולם נאים וכולם גבורים

"כי היה הרעב" - מוסב אל הבאים כי היה הרעב בארץ כנען והיו באים הרבה שיירות משם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישתחוו לו אפים" - נשתטחו לו על פניהם וכן כל השתחואה פשוט ידים ורגלים הוא (שבועות טז)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתנכר אליהם" - (בראשית רבה) נעשה להם כנכרי בדברים לדבר קשות (ב"ר)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכר יוסף וגו'" - לפי שהניחם חתומי זקן (ב"מ לט כתובות כז)

"והם לא הכרהו" - שיצא מאצלם בלא חתימת זקן ועכשיו מצאוהו בחתימת זקן ומדרש אגדה ויכר יוסף את אחיו כשנמסרו בידו הכיר שהם אחיו וריחם עליהם והם לא הכירוהו כשנפל בידם לנהוג בו אחוה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר חלם להם" - עליהם וידע שנתקיימו שהרי השתחוו לו

"ערות הארץ" - גלוי הארץ מהיכן היא נוחה ליכבש כמו (ויקרא כ) את מקורה הערה וכמו (יחזקאל יז) ערום ועריה וכן כל ערוה שבמקרא ל' גילוי (ות"א בדקא דארעא כמו בדק הבית רעוע הבית אבל לא דקדק לפרשו אחר ל' המקרא)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא אדני" - לא תאמר כן שהרי עבדיך באו לשבר אוכל

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כלנו בני איש אחד נחנו" - נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם

"כנים" - אמתיים כמו (שמות י) כן דברת (במדבר כז) כן בנות צלפחד דוברות (ישעיהו טז) ועברתו לא כן בדיו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ערות הארץ באתם לראות" - (ב"ר) שהרי נכנסתם בעשרה שערי העיר למה לא נכנסתם בשער א'

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמרו שנים עשר עבדיך וגו'" - ובשביל אותו א' שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוא אשר דברתי" - הדבר אשר דברתי שאתם מרגלים הוא האמת והנכון זהו לפי פשוטו ומדרשו א"ל ואלו מצאתם אותו ויפסקו עליכם ממון הרבה תפדוהו אמרו לו הן א"ל ואם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום ממון מה תעשו אמרו לכך באנו להרוג או ליהרג אמר להם הוא אשר דברתי אליכם להרוג בני העיר באתם מנחש אני בגביע שלי ששנים מכם החריבו כרך גדול של שכם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חי פרעה" - אם יחיה פרעה כשהיה נשבע לשקר היה נשבע בחיי פרעה

"אם תצאו מזה" - מן המקום הזה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האמת אתכם" - אם אמת אתכם לפיכך ה"א נקוד פתח שהוא כמו בלשון תימה ואם לא תביאוהו חי פרעה כי מרגלים אתם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משמר" - בית האסורים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בבית משמרכם" - שאתם אסורים בו עכשיו

"ואתם לכו הביאו" - אל בית אביכם

"שבר רעבון בתיכם" - מה שקניתם לרעבון אנשי בתיכם

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמנו דבריכם" - יתאמתו ויתקיימו כמו (במדבר ה) אמן אמן וכמו (מ"א ח) יאמן נא דבריך

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבל" - כתרגומו בקושטא וראיתי בב"ר לישנא דרומאה (לשון בני הנגב) הוא אבל ברם

"באה אלינו" - טעמו בבי"ת לפי שהוא בל' עבר שכבר באה ותרגומו אתת לנא

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגם דמו" - אתין וגמין רבויין דמו וגם דם הזקן

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והם לא ידעו כי שומע יוסף" - מבין לשונם ובפניו היו מדברים כן

"כי המליץ בינותם" - כי כשהיו מדברים עמו היה המליץ ביניהם היודע ל' עברי ולשון מצרי והיה מליץ דבריהם ליוסף ודברי יוסף להם לכך היו סבורים שאין יוסף מכיר בלשון עברי

"המליץ" - זה מנשה בנו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסב מעליהם" - נתרחק מעליהם שלא יראוהו בוכה

"ויבך" - לפי ששמע שהיו מתחרטין

"את שמעון" - (ב"ר) הוא השליכו לבור הוא שאמר ללוי הנה בעל החלומות הלזה בא ד"א נתכוין יוסף להפרידו מלוי שמא יתיעצו שניהם להרוג אותו

"ויאסור אותו לעיניהם" - לא אסרו אלא לעיניהם וכיון שיצאו הוציאו והאכילו והשקהו (ב"ר)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפתח האחד" - הוא לוי שנשאר יחיד משמעון בן זוגו

"במלון" - במקום שלנו בלילה

"אמתחתו" - הוא שק

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגם הנה באמתחתי" - גם הכסף בו עם התבואה

"מה זאת עשה אלהים לנו" - להביאנו לידי עלילה זו שלא הושב אלא להתעולל עלינו

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת הארץ תסחרו" - תסובבו וכל לשון סוחרים וסחורה על שם שמחזרים וסובבים אחר פרקמטיא

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צרור כספו" - קשר כספו

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אתי שכלתם" - מלמד שחשדן שמא הרגוהו או מכרוהו כיוסף

"שכלתם" - כל מי שבניו אבודים קרוי שכול

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא ירד בני עמכם" - לא קבל דבריו של ראובן אמר בכור שוטה הוא זה הוא אומר להמית בניו וכי בניו הם ולא בני (ב"ר)