רש"י על במדבר ד ב

רש"י על במדבר • פרק ד
ב • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כב • כה • כו • כז • לב • מז • מט • 


"נשא את ראש וגו'" - מנה מהם את הראויין לעבודת משא והם מבן שלשים ועד בן חמשים שנה והפחות משלשים לא נתמלא כחו מכאן אמרו בן שלשים לכח והיותר על בן חמשים כחו מכחיש מעתה