פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשא את ראש וגו'" - מנה מהם את הראויין לעבודת משא והם מבן שלשים ועד בן חמשים שנה והפחות משלשים לא נתמלא כחו מכאן אמרו בן שלשים לכח והיותר על בן חמשים כחו מכחיש מעתה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדש הקדשים" - המקודש שבכולן הארון והשלחן והמנורה והמזבחות והפרוכת וכלי שרת

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובא אהרן ובניו וגו'" - יכניסו כל כלי וכלי לנרתקו המפורש לו בפרשה זו ולא יצטרכו הלוים בני קהת אלא לשאת "בנסוע המחנה" - כשהענן מסתלק הם יודעין שיסעו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קערות וכפות קשות ומנקיות" - כבר פירשתי במלאכת המשכן "הנסך" - הכסוי לשון מסך אשר יוסך בהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלקחיה" - כמין צבת שמושך בה את הפתילה לכל צד שירצה

"מחתתיה" - כמין כף קטנה ושוליה פשוטין ולא סגלגלים ואין לה מחיצה לפני' אלא מצדיה וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבן

"נרתיה" - לוצי"ש בלע"ז שנותנים בהן השמן והפתילות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל מכסה עור תחש" - (כלים לב) כמין מרצוף

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש" - בתוך המשכן שהוא קדש והן כלי הקטרת שמשרתין בהם במזבח הפנימי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודשנו את המזבח" - מזבח הנחשת

"ודשנו" - יטלו את הדשן מעליו

"ופרשו עליו בגד ארגמן" - (יומא כא) ואש שירדה מן השמים רבוצה תחת הבגד כארי בשעת המסעות ואינה שורפתו שהיו כופין עליה פסכתר (עירובין קד) של נחשת

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחתת" - שבהן חותים גחלים לתרומת הדשן שעשויה כמין מחבת שאין לה אלא שלש מחיצות ומלפניה שואבת את הגחלים

"מזלגות" - צנוריות של נחשת שבהן מכין באברים שעל המזבח להפכן כדי שיתעכלו יפה ומהר

"יעים" - הם מגרפות ובלע"ז ווידי"ל והן של נחושת ובהן מכבדין את הדשן מעל המזבח

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכסת את הקדש" - הארון והמזבח

"ואת כל כלי הקדש" - המנורה וכלי שרת

"ומתו" - שאם יגעו חייבין מיתה בידי שמים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופקדת אלעזר" - שהוא ממונה עליהם לשאת אותם שמן וקטרת ושמן המשחה ומנחת התמיד עליו מוטל לצוות ולזרז ולהקריב בעת חנייתן "פקדת כל המשכן" - ועוד היה ממונה על משא בני קהת לצוות איש איש על עבודתו ועל משאו והוא המשכן וכל אשר בו כל הסדורים למעלה בפרשה זו אבל משא בני גרשון ומררי שאינן מקדש הקדשים על פי איתמר היה כמו שכתוב בפרשת נשא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תכריתו" - אל תגרמו להם שימותו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא יבאו לראות כבלע את הקדש" - לתוך נרתק שלו כמו שפירשתי למעלה בפרשה זו ופרשו עליו בגד פלוני וכסו אותו במכסה פלונית ובלוע שלו הוא כסויו חסלת פרשת במדבר

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשא את ראש בני גרשון גם הם" - כמו שצויתיך על בני קהת לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את יריעת המשכן" - עשר התחתונות

"ואת אהל מועד" - יריעות עזים העשויות לאהל עליו

"מכסהו" - עורות אילים מאדמים

"מסך פתח" - וילון המזרחי

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר על המשכן" - כלומר הקלעים והמסך של חצר הסוככים ומגינים על המשכן ועל מזבח הנחשת סביב "ואת כל אשר יעשה להם" - כתרגומו וית כל די יתמסר להון לבני גרשון

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על פי אהרן ובניו" - ואיזה מהבנים ממונה עליהם ביד איתמר בן אהרן הכהן

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתדתם ומיתריהם" - של עמודים שהרי יתדות ומיתרי הקלעים במשא בני גרשון היו ויתדות ומיתרים היו ליריעות ולקלעים מלמטה שלא תגביהם הרוח ויתדות ומיתרים היו לעמודים סביב לתלות בהם הקלעים בשפתם העליונה בכלונסות וקונדסין כמו ששנויה במלאכת המשכן

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבודת עבודה" - הוא השיר במצלתים וכנורות שהיא עבודה לעבודה אחרת "ועבודת משא" - כמשמעו

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופקדיו אשר צוה ה' את משה" - ואותן הפקודים היו במצוה מבן שלשים שנה ועד בן חמשים