מגילת תענית יג

<< · מגילת תענית · יג

ימי הצומות

ימי הצומות

עריכה

ואלו הימים שמתענין בהם מן התורה וכל המתענה בהם לא יאכל ולא ישתה עד הערב.

ניסן
עריכה
אייר
עריכה
סיון
עריכה
תמוז
עריכה
 • בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד ושרף אפוסטמוס את התורה והועמד צלם בהיכל.
 • באחד באב מת אהרן הכהן הגדול.
 • בט' באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבהמ"ק בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר.
 • בשמונה עשרה בו כבה נר מערבי בימי אחז.
אלול
עריכה
תשרי
עריכה
 • בשלשה בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם בן שפן והיהודים אשר ‏ היו עמו במצפה.‏
 • בחמשה בו מתו עשרים אנשים מישראל ונחבש רבי עקיבא בן יוסף בבית האסורין ומת.
 • בשבעה בו נגזר על אבותינו חרב ורעב.
 • בעשרה בו נתכפר על מעשה העגל.
חשון
עריכה
 • בששה במרחשון עיוורו את עיני צדקיהו מלך יהודה ושחטו בניו לעיניו.
כסלו
עריכה
 • בשבעה בכסליו שרף יהויקים את המגילה שכתב ברוך בן נריה מפי ירמיה.
 • בשמונה בטבת נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך והחשך בא לעולם שלשה ימים.
 • בתשעה בו לא כתבו רבותינו על מה.
 • בעשרה בו סמך מלך בבל את ידו על ירושלם להחריבה.
 • בשמונה (ס"א: בחמשה ) בשבט מתו הצדיקים שהיו בימי יהושע בן נון.
 • בעשרים ושלשה בו נתקבצו כל ישראל [ו]על שבט בנימין על פלגש בגבעה ועל צלם מיכה.

אלו ימי התענית שקבלו עליהם מן התורה