עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק טו

דף קיא עמוד ב עריכה

א ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה א', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ז סעיף א':

ב ג מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ז':

ג ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ג':

ד ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה א' והלכה ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ז סעיף א':

דף קיב עמוד א עריכה

ה א ב ג מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ד', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ט"ו:

ו ד ה מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה י"ב והלכה יג, ומיי' פכ"ד מהל' כלים הלכה ד':

ז ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה י"ט, סמג עשין כה, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף כ"ב בהג"ה:

דף קיב עמוד ב עריכה

ח א מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה י"ב:

ט ב ג מיי' פ"ו מהל' כלים הלכה ב':

י ד ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ג', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ז סעיף ו':

דף קיג עמוד א עריכה

יא א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ג', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ז סעיף ד':

יב ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ז סעיף א':

יג ג מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ז סעיף ה':

יד ד ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ז סעיף ז':

טו ו ז מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה א':

טז ח מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ז':

יז ט מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ב, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ב סעיף ג':

יח י מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ג', ומיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ט', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ב סעיף ב':

יט כ מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה א', סמג עשין ל ולאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ו סעיף א':

כ ל מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ו סעיף ו':

דף קיג עמוד ב עריכה

כא א מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ד', סמג עשין ל ולאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ז סעיף א':

כב ב מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ו סעיף ח':

כג ג (מיי') סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ג':

(כג) (ג) [ מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף א' ]:

כד ד טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף א' בהג"ה:

דף קיד עמוד א עריכה

כה א ב מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ט', ומיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה י"א:

כו ג מיי' פ"ג מהל' מקוואות הלכה ד', סמג עשין רמח:

כז ד מיי' פ"ג מהל' מקוואות הלכה ג':

כח ה טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף כ"א:

כט ו שו"ע או"ח סימן קלו בהג"ה:

ל ז טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ב סעיף א' וסעיף ב:

לא ח מיי' פ"א מהל' תמידין ומוספין הלכה ז', סמג עשין קפ:

לב ט מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח' והלכה י:

דף קיד עמוד ב עריכה

לג א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה כ"א:

לד ב מיי' פ"ה מהלכות שבת הלכות יח יט כ:

לה ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה כ"א:

לו ד מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תרי"א סעיף ב':