עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק יא

דף צ עמוד א עריכה

א ב מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה':

ב ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ו':


דף צ עמוד ב עריכה

ג א מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה א':

ד ב מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה ב' בהשגות ובהפירוש שהביא בעל מ"ע בשם הרמב"ן:


דף צא עמוד ב עריכה

ה א מיי' פי"ב מהל' מלכים הלכה ב', ומיי' פ"ט מהל' תשובה הלכה ב':


דף צב עמוד א עריכה

ו א מיי' פ"ג מהל' תלמוד תורה הלכה י"ג, סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"ד:

ז ב ג טור ושו"ע או"ח סי' ק"פ סעיף ב':

ח ד מיי' פי"ד מהל' טומאת צרעת הלכה ה':

ט ה מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה א':דף צז עמוד ב עריכה

י א מיי' פי"ב מהל' מלכים ומלחמותיהם הלכה ב':

יא ב מיי' פ"ז מהל' תשובה הלכה ה':דף צט עמוד א עריכה

יב א מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה ז' ועי"ש בכסף משנה:

יג ב מיי' פ"ז מהל' תשובה הלכה ד':

יד ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה י"ד:

טו ד מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ח':

טז ה מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה י"ג, סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"ה:


דף צט עמוד ב עריכה

יז א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה י"ד עיין בכסף משנה:

יח ב מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה י"א:


דף ק עמוד א עריכה

יט א מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ה', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ט':


דף ק עמוד ב עריכה

כ א מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ב':


דף קא עמוד א עריכה

כא א מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"ב, סמ"ג עשין ד, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ח':

כב ב מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ח', ועיין בכסף משנה:

כג ג מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"א, סמ"ג עשין ד, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ז', טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף מ"ו, [וברב אלפס עוד במכילתין דף רעו. וגם סמוך לסוף פכ"ב בשבת סט:]

כד ד ה טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף מ"ו, [וברב אלפס שם]:

כה ו טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ט"ז, [וברב אלפס שם]:

כו ז ח מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"א, סמ"ג לאוין פה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ז סעיף ב':


דף קא עמוד ב עריכה

כז א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ו', ומיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה י"ב, ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד':


דף קב עמוד א עריכה

כח א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז':


דף קב עמוד ב עריכה

כט א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ג', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף א', [ובהרי"ף פ"ז דברכות לח.]:דף קה עמוד א עריכה

(א) (מיי' פי"א מהל' עדות הלכה י', ומיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה'):


דף קה עמוד ב עריכה

ל א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ה', ומיי' פ"י מהל' תשובה הלכה ה', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ':דף קו עמוד ב עריכה

לא א מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י':דף קז עמוד ב עריכה

לב א מיי' פ"ד מהל' תשובה הלכה א':דף קי עמוד א עריכה

לג א ב ג ד מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ב':


דף קיא עמוד א עריכה

לד א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה י"ב, סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"א:


דף קיא עמוד ב עריכה

לה א מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ב', סמ"ג עשין טו:

לו ב מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ה' והלכה ו:

לז ג מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ב':

לח ד מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ו':

לט ה מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ז':

מ ו מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה י':

מא ז מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ו':

מב ח מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה י"ג:

מג ט מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ו':

מד י מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ז':

מה כ ל מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ב':

מו מ מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ד':


דף קיב עמוד א עריכה

מז א מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ב', סמ"ג עשין טז:

מח ב מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ו':

מט ג מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ט':

נ ד מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ב':

נא ה מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה י"ז, סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רי"ז סעיף ל"ב:

נב ו ז ח מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה י', סמ"ג לאוין סו:

נג ט י מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה י"א:

נד כ ל מ מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה י"ב והלכה יג (ועיין בכסף משנה):


דף קיב עמוד ב עריכה

נה א ב ג ד -- מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה י"ג, סמ"ג עשין טו:

נו ה ו מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ד':

נז ז מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ד', ומיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ד':

נח ח מיי' פ"ב מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ח', סמ"ג לאוין קלו:


דף קיג עמוד א עריכה

נט א מיי' פ"ז מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה א' והלכה ב:

ס ב מיי' פ"ב מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ה', סמ"ג לאוין רסד:

סא ג מיי' פ"ב מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ט'

סב ד מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה י"ג, סמ"ג עשין טו: