עין משפט ונר מצוה/חגיגה/פרק ב

דף יא עמוד ב עריכה

א א מיי' פ"ד מהל' יסודי התורה הלכה י':

ב ב מיי' פ"ד מהל' יסודי התורה הלכה י"א:

ג ג מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ב' והלכה ג:

ד ד מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ה':

ה ה מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז:


דף יב עמוד ב עריכה

ו א מיי' פ"ג מהל' יסודי התורה הלכה א':


דף יג עמוד א עריכה

ז א מיי' פ"ב מהל' יסודי התורה הלכה י"ב ומיי' פ"ד מהל' יסודי התורה הלכה י"א:

ח ב ג מיי' פ"ב מהל' יסודי התורה הלכה י"ב:


דף יד עמוד ב עריכה

ט א מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמג לאוין קכ, טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף י"א:


דף טו עמוד ב עריכה

י א מיי' פ"ד מהל' תלמוד תורה הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ח':


דף טז עמוד א עריכה

יא א טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ט סעיף א':

יב ב מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה ז', סמג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ"ג:

יג ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ט':


דף טז עמוד ב עריכה

יד א ב ג מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה א', סמג עשין קז, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ח:

טו ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ט', ומיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ג:

טז ה מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח', סמג עשין קפג:

יז ו מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ג:


דף יז עמוד א עריכה

יח א ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח' ומיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ט':

יט ג ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז':


דף יז עמוד ב עריכה

כ א ב מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה כ"ב, סמג עשין ר, טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ט סעיף א'. [ רב אלפס סוף ערבי פסחים דף קא. וברא"ש שם סי' מ ]:


דף יח עמוד א עריכה

כא א ב מיי' פ"ז מהל' יום טוב הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תק"ל [ רב אלפס ריש מו"ק דף רעח. וברא"ש שם סי' א ]:


דף יח עמוד ב עריכה

כב א מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה א', סמג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ח סעיף א':

כג ב מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה ז', ומיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ח', ומיי' פי"א מהל' מקואות הלכה י"א:

כד ג מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ז', סמג עשין רמז:

כה ד מיי' פי"ג מהל' פרה אדומה הלכה ד':

כו ה מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה ב':

כז ו מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה ב', ומיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ח', ופי"ג הלכה יב(??):

כח ז מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה א', ומיי' פ"י מהל' משכב ומושב הלכה א':

כט ח מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה א':

ל ט מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה א', ומיי' פי"ב מהל' אבות הטומאה הלכה ד':

לא י מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה א', ומיי' פי"ג מהל' פרה אדומה הלכה ב':

לב כ מיי' פי"ג מהל' פרה אדומה הלכה ב':

לג ל מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו', ומיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה א':

לד מ מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו', מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א':

לה נ מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ט"ו:

לו ס מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה י"ד:

לז ע מיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה א', ומיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ט"ו:

לח פ מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה ז':

לט צ מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב', ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה י"א:

מ ק מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה א' והלכה יז והלכה כד, ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה י"א:

מא ר ש מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה ז', ומיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה א', סמג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ח סעיף א':

מב ת מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ח סעיף ה':

מג א* ב* ג* מיי' פי"ג מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ב', (ומיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה י"ז), טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ט סעיף י"ג:


דף יט עמוד א עריכה

מד א מיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה י"ז, סמג עשין רמח:

מה ב מיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה י"ח, סמג שם:

מו ג מיי' פי"ב מהל' טומאת אוכלין הלכה י', סמג עשין רמו:

מז ד מיי' פי"א מהל' מקואות הלכה י"ב:

מח ה מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף ס"ב:

מט ו מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף ס':


דף יט עמוד ב עריכה

נ א מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה א':


דף כ עמוד א עריכה

נא א מיי' פי"א מהל' אבות הטומאה הלכה ט"ו, ומיי' פי"ב מהל' אבות הטומאה הלכה ט"ז:

נב ב ג ד ה ו מיי' פי"ג מהל' משכב ומושב הלכה ו':

נג ז מיי' פי"ג מהל' משכב ומושב הלכה א':


דף כ עמוד ב עריכה

נד א מיי' פי"ג מהל' משכב ומושב הלכה ה':