פתיחת התפריט הראשי

דף יא עמוד בעריכה

דף יב עמוד בעריכה

דף יג עמוד אעריכה

דף יד עמוד בעריכה

דף טו עמוד בעריכה

דף טז עמוד אעריכה

דף טז עמוד בעריכה

דף יז עמוד אעריכה

דף יז עמוד בעריכה

דף יח עמוד אעריכה

דף יח עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה א , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף א:

כג ב מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה ז , ומיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ח , ומיי' פ"יא מהל' מקואות הלכה יא:

כד ג מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ז , סמג עשין רמז:

כה ד מיי' פ"יג מהל' פרה אדומה הלכה ד:

כו ה מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

כז ו מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה ב , ומיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ח , ופי"ג הלכה יב(??):

כח ז מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה א , ומיי' פ"י מהל' משכב ומושב הלכה א:

כט ח מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה א:

ל ט מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה א , ומיי' פ"יב מהל' אבות הטומאה הלכה ד:

לא י מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה א , ומיי' פ"יג מהל' פרה אדומה הלכה ב:

לב כ מיי' פ"יג מהל' פרה אדומה הלכה ב:

לג ל מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה א:

לד מ מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו , מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א:

לה נ מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה טו:

לו ס מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה יד:

לז ע מיי' פ"יג מהל' תרומות הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה טו:

לח פ מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה ז:

לט צ מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב , ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה יא:

מ ק מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה א והלכה יז והלכה כד , ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה יא:

מא ר ש מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה ז , ומיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה א , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף א:

מב ת מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף ה:

מג א* ב* ג* מיי' פ"יג מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ב , (ומיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה יז) , טור ושו"ע או"ח סי' קנט סעיף יג:


דף יט עמוד אעריכה

דף יט עמוד בעריכה

דף כ עמוד אעריכה

דף כ עמוד בעריכה