עין משפט ונר מצוה/חגיגה/פרק ב

דף יא עמוד בעריכה

א א מיי' פ"ד מהל' יסודי התורה הלכה י:

ב ב מיי' פ"ד מהל' יסודי התורה הלכה יא:

ג ג מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ב והלכה ג:

ד ד מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ה:

ה ה מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה יז:


דף יב עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"ג מהל' יסודי התורה הלכה א:


דף יג עמוד אעריכה

ז א מיי' פ"ב מהל' יסודי התורה הלכה יב ומיי' פ"ד מהל' יסודי התורה הלכה יא:

ח ב ג מיי' פ"ב מהל' יסודי התורה הלכה יב:


דף יד עמוד בעריכה

ט א מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג לאוין קכ , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף יא:


דף טו עמוד בעריכה

י א מיי' פ"ד מהל' תלמוד תורה הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ח:


דף טז עמוד אעריכה

יא א טור ושו"ע או"ח סי' רכט סעיף א:

יב ב מיי' פ"יד מהל' תפלה הלכה ז , סמג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כג:

יג ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ט:


דף טז עמוד בעריכה

יד א ב ג מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קז , טור ושו"ע חו"מ סי' לח:

טו ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ט , ומיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה יג:

טז ה מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח , סמג עשין קפג:

יז ו מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה יג:


דף יז עמוד אעריכה

יח א ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח ומיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ט:

יט ג ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז:


דף יז עמוד בעריכה

כ א ב מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה כב , סמג עשין ר , טור ושו"ע או"ח סי' תפט סעיף א. [ רב אלפס סוף ערבי פסחים דף קא. וברא"ש שם סי' מ ]:


דף יח עמוד אעריכה

כא א ב מיי' פ"ז מהל' יום טוב הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תקל [ רב אלפס ריש מו"ק דף רעח. וברא"ש שם סי' א ]:


דף יח עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה א , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף א:

כג ב מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה ז , ומיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ח , ומיי' פ"יא מהל' מקואות הלכה יא:

כד ג מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ז , סמג עשין רמז:

כה ד מיי' פ"יג מהל' פרה אדומה הלכה ד:

כו ה מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

כז ו מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה ב , ומיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ח , ופי"ג הלכה יב(??):

כח ז מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה א , ומיי' פ"י מהל' משכב ומושב הלכה א:

כט ח מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה א:

ל ט מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה א , ומיי' פ"יב מהל' אבות הטומאה הלכה ד:

לא י מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה א , ומיי' פ"יג מהל' פרה אדומה הלכה ב:

לב כ מיי' פ"יג מהל' פרה אדומה הלכה ב:

לג ל מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה א:

לד מ מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו , מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א:

לה נ מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה טו:

לו ס מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה יד:

לז ע מיי' פ"יג מהל' תרומות הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה טו:

לח פ מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה ז:

לט צ מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב , ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה יא:

מ ק מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה א והלכה יז והלכה כד , ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה יא:

מא ר ש מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה ז , ומיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה א , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף א:

מב ת מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף ה:

מג א* ב* ג* מיי' פ"יג מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ב , (ומיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה יז) , טור ושו"ע או"ח סי' קנט סעיף יג:


דף יט עמוד אעריכה

מד א מיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה יז , סמג עשין רמח:

מה ב מיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה יח , סמג שם:

מו ג מיי' פ"יב מהל' טומאת אוכלין הלכה י , סמג עשין רמו:

מז ד מיי' פ"יא מהל' מקואות הלכה יב:

מח ה מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף סב:

מט ו מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף ס:


דף יט עמוד בעריכה

נ א מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה א:


דף כ עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"יא מהל' אבות הטומאה הלכה טו , ומיי' פ"יב מהל' אבות הטומאה הלכה טז:

נב ב ג ד ה ו מיי' פ"יג מהל' משכב ומושב הלכה ו:

נג ז מיי' פ"יג מהל' משכב ומושב הלכה א:


דף כ עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"יג מהל' משכב ומושב הלכה ה: