ספרי על דברים יט יח

תבנית:ניווט קטעים זמני


צא.

מנין שהעד עושה עצמו שקר? תלמוד לומר והנה עד שקר העד .

יכול אף משנחקרה עדותם בבית דין? תלמוד לומר שקר ענה באחיו . אמור מעתה, כל זמן שבית דין צריכים להם, ולא משנחקרה עדותם בבית דין. כשתמצא לומר זומם מזומם, ואפילו הן מאה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יט יח - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-19-18