משנה ערלה ב יד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ערלה · פרק ב · משנה יד | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

שאור של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך עיסה, לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ, ונצטרפו וחימצו, אסור לזרים ומותר לכהנים.

רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים.

משנה מנוקדת

שְׂאוֹר שֶׁל תְּרוּמָה וְשֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁנָּפְלוּ לְתוֹךְ עִסָּה,

לֹא בָּזֶה כְּדֵי לְחַמֵּץ וְלֹא בָּזֶה כְּדֵי לְחַמֵּץ,
וְנִצְטָרְפוּ וְחִמְּצוּ,
אָסוּר לַזָּרִים,
וּמֻתָּר לַכֹּהֲנִים.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר לַזָּרִים וְלַכֹּהֲנִים:

נוסח הרמב"ם

שאור של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך עיסה,

לא בזה כדי לחמץ, ולא בזה כדי לחמץ, נצטרפו וחימצו - אסור לזרים, ומותר לכהנים.
רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים.

פירוש הרמב"ם

אסור לזרים - לפי שאיסור תרומה עליהם, וכמו כן שאור של כלאי הכרם, וכבר נגמר החימוץ מדבר האסור עליהם. אבל לכהנים הוא להם כמו שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עיסה של ישראל, שאמר בהם אינו אסור עד שיהא בו כדי להחמיץ.

ורבי שמעון, דן דין שאור של תרומה ושל כלאי הכרם כדין מה שקדם זכרו באמרו "התרומה מעלה את הערלה", ואף על פי שאין דומין זה לזה דמיון גמור.

ואין הלכה כרבי שמעון:

פירוש רבינו שמשון

אסורין לזרים. רבנן לטעמייהו דאמרי לעיל תבלין ב' וג' מצטרפין ור' שמעון דשרי לזרים לטעמיה דאמר לעיל (מ"י) אין שני שמות מצטרפין ומותר לכהנים כדאמרן לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אסור לזרים - רבנן לטעמייהו דאמרי לעיל תבלין משנים ושלשה שמות מצטרפין לאסור הדבר הנתבל:

ומותר לכהנים - דתרומה שריא להו ואין בכלאי הכרם כדי להחמיץ:

רבי שמעון מתיר לזרים - לטעמיה, דאמר שנים או שלשה שמות ממין אחד אין מצטרפין:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אסור לזרים ומותר לכהנים:    משום דלכהנים הוא להם כמו שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עיסה של ישראל שאמר בהם אינו אסור עד שיהא בו כדי לחמץ ור"ש דן דין שאור של תרומה ושל כלאי הכרם כדין מה שקדם זכרו באמרו התרומה מעלה את הערלה ואע"פ שאין דומין זה לזה דמיון גמור. הרמב"ם ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

אסור לזרים:    דהרי שניהן אסורים לזרים ורבנן לטעמיי' במ"י דשמות מחולקין מצטרפי':

ומותר לכהנים:    דלדידהו הוה ליה זוז"ג:

רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים:    לטעמי' במ"י דאמ"צ:


בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים