משנה ערלה ב יב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ערלה · פרק ב · משנה יב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

יועזר איש הבירה היה מתלמידי (בית) שמאי; ואמר: שאלתי את רבן גמליאל הזקן טו עומד בשער המזרח, ואמר: "לעולם אינו אוסר, עד שיהא בו כדי לחמץ".

משנה מנוקדת

יוֹעֶזֶר אִישׁ הַבִּירָה הָיָה מִתַּלְמִידֵי בֵּית שַׁמַּאי,

וְאָמַר:
שָׁאַלְתִּי אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן עוֹמֵד בְּשַׁעַר הַמִּזְרָח,
וְאָמַר:
לְעוֹלָם אֵינוֹ אוֹסֵר, עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ:

נוסח הרמב"ם

יועזר איש הבירה היה מתלמידי בית שמאי ואמר שאלתי את רבן גמליאל הזקן שהיה עומד בשער המזרח ואמר לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ.

פירוש הרמב"ם

הביא דברי יועזר איש הבירה חוזק לדברי חכמים וכבר אמרנו שהלכה כחכמים:

פירוש רבינו שמשון

אין??

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

שאלתי את רבן גמליאל הזקן. שהיה בן בנו של הלל וזה לראיה שאף מתלמידי בית שמאי קבלו מבית הלל:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טו) (על המשנה) שאלתי את ר'ג הזקן. שהיה בן בנו של הלל וזה לראיה שאף מתלמידי ב"ש קבלו מב"ה. תוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בירה:    שם מקום קרוב לירושלם ושמו בירה:

כשהי' עומד בשער המורח:    שער משערי הר הבית:

תפארת ישראל

יכין

יועזר איש הבירה:    ר"ל הי' שר בביהמ"ק לצוות ולפקד בכל העניינים דבהמ"ק נקרא בירה [יומא ד"ב א']:

ואמר לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ:    נ"ל דר"ל דמוסיף אחכמים דביש בשניהן כדי להחמיץ כל א' נמי אסור [עי' לעיל כ"ט]:


בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים