משנה סוטה ט ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת סוטה · פרק ט · משנה ג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

נמצא ראשו במקום אחד [וגופו במקום אחר], מוליכין הראש אצל הגוף, דברי רבי אליעזר.

רבי עקיבא אומר, הגוף אצל הראש.

משנה מנוקדת

נִמְצָא רֹאשׁוֹ בְּמָקוֹם אֶחָד וְגוּפוֹ בְּמָקוֹם אַחֵר,

מוֹלִיכִין הָרֹאשׁ אֵצֶל הַגּוּף,
דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר,
הַגּוּף אֵצֶל הָרֹאשׁ:

נוסח הרמב"ם

נמצא ראשו במקום אחד - וגופו במקום אחד,

מוליכין את הראש - אצל הגוף,
דברי רבי אליעזר.
רבי עקיבה אומר: הגוף - אצל הראש.

פירוש הרמב"ם

מחלוקתם בכאן אינו תלוי בעניין המדידה, עוד יבא המשא והמתן בזה.

ואמנם מחלוקתם במת מצוה, שהעיקר אצלנו קנה מקומו ונקבר בארבע אמות שלו. ואומר איזהו, אם במקום שנמצא בו ראשו או במקום שנמצא בו גופו. ודין קבורת זה ההרוג כמת מצוה, לפי שהוא נקבר במקום שנמצא.

והלכה כרבי עקיבא:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

נמצא ראשו במקום אחד - השתא לא מיירי תנא לענין מדידה. דמדקתני סיפא מאין היו מודדין, מכלל דרישא לאו במדידה עסקינן ו. אלא במת מצוה קנה מקומו עסקינן, דהיכא דנמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר, מוליכין ראשו אצל גופו וקוברין אותו במקום שנמצא הגוף, דגופיה בדוכתיה נפל ורישא הוא דנייד. דברי רבי אליעזר:

רבי עקיבא אומר מוליכין הגוף אצל הראש - דרישא היכא דנפיל נפיל וגופיה רהיט ואזיל. והלכה כרבי עקיבא:

פירוש תוספות יום טוב

נמצא ראשו כו'. כתב הר"ב במת מצוה קנה מקומו לקוברו שם [עסקינן] דזה אחד מעשרה תנאים שהתנה יהושע בפרק מרובה [ב"ק דף פ"א]. רש"י:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ו) (על הברטנורא) דזה אחד מעשרה תנאים שהתנה יהושע. רש"י:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

נמצא ראשו:    וכו'. האי בבא בירושלמי גרסינן לה בתר בבא דומאין היו מודדין וכו'. וכן כתב ה"ר יהוסף ז"ל בשם ס"א:

תפארת ישראל

יכין

נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר מוליכין הראש אצל הגוף:    ושם נקבר, דמת מצוה קונה מקומו. וזה היה מיו"ד תנאים שהתנה יהושע עם ישראל בהכנסם לארץ [ב"ק דפ"א] דליכא למימר דלענין מדידה מיירי, דהרי גם אם יטלטלו הגוף אצל הראש, אין מבורר לאיזה צד יניחו טבורו, ולמ"ד מחוטמו אם גם יטלטלו הראש להגוף אין מבורר לאיזה צד יניחו חוטמו. ואפ"ה י"ל דר"א ורע"ק כל חד לשיטתיה אזיל, דלר"א כמו לענין מדידה טבור שבגוף עיקר ה"נ לעניין קבורה מקום הגוף עיקר, ומוליכין הראש אצל הגוף. וכ"כ לרע"ק נמי לענין מדידה חוטם שבראש עיקר, להכי גם לענין קבורה מקום הראש עיקר, ומקרבין הגוף אצל הראש:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים