מהרש"ל על הש"ס/סוטה/פרק ט

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט
גמרא על הפרק
ראשונים על הפרק: רש"י | תוספות | תוספות שאנץ | הריטב"א | שיטה מקובצת
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | רש"ש
על ש"ס: מהרש"ל | ראשונים | אחרונים


דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף מה עמוד אעריכה

גמרא תפשוט לן מדרבי אבהו אמר רבי אליעזר דאמר פרט כו' כן צריך להיות:


דף מו עמוד בעריכה

גמרא בזמן שדעתן קצה עליהן היה נמחק היה:


דף מח עמוד בעריכה

גמרא כדמתרגם רב ששת כו'. נ"ב נ"ל רב יוסף שהוא בעל התרגום וכן בסמ"ג: