משנה מעילה ב דפוסים

<< | משנה מעילה ב דפוסים | >>

משנה א עריכה

חטאת העוף, מועלין בה משהוקדשה.

נמלקה, הוכשרה להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה.

הוזה דמה, חייבין עליה משום פגול נותר וטמא, ואין בה מעילה.

משנה ב עריכה

עולת העוף, מועלין בה משהוקדשה.

נמלקה - הוכשרה להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה.

מיצה דמה - חייבין עליה משום פגול נותר וטמא, ומועלין בה עד שתצא לבית הדשן.

משנה ג עריכה

פרים הנשרפין ושעירים הנשרפין, מועלין בהן משהוקדשו.

נשחטו - הוכשרו להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה.

הוזה דמן - חייבין עליהן משום פגול נותר וטמא, ומועלין בהן בבית הדשן עד שיותך הבשר.

משנה ד עריכה

העולה מועלין בה משהוקדשה.

נשחטה, הוכשרה להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה.

נזרק דמה, חייבין עליה משום פגול נותר וטמא, ואין מועלין [ בעורה ], אבל מועלין בבשר עד שיצא לבית הדשן.

משנה ה עריכה

חטאת ואשם וזבחי שלמי צבור, מועלין בהן משהוקדשו.

נשחטו - הוכשרו להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה.

נזרק דמן - חייבין עליהם משום פגול ונותר וטמא.

אין מועלין בבשר, אבל מועלין באמורים עד שיצאו לבית הדשן.

משנה ו עריכה

שתי הלחם מועלין בהן משהוקדשו.

קרמו בתנור - הוכשרו להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ולשחוט עליהם את הזבח.

נזרק דמן של כבשים - חייבין עליהן משום פגול נותר וטמא, ואין בהן מעילה.

משנה ז עריכה

לחם הפנים מועלין בו משהוקדש.

קרם בתנור - הוכשר להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים, ולהסדר על גבי השולחן.

קרבו הבזיכין - חייבין עליו משום פגול נותר וטמא, ואין בהן מעילה.

משנה ח עריכה

המנחות מועלים בהן משהוקדשו.

קדשו בכלי - הוכשרו להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה.

קרב הקומץ - חייבין עליו משום פגול נותר וטמא.

ואין מועלין בשירים, אבל מועלים בקומץ, עד שיצא לבית הדשן.

משנה ט עריכה

הקומץ, והלבונה, והקטורת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, ומנחת נסכין, מועלין בהן משהוקדשו.

קדשו בכלי - הוכשרו להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה, וחייבין עליהן משום נותר ומשום טמא, ופגול אין בהן.

זה הכלל, כל שיש לו מתירין, אין חייבין עליו משום פגול נותר וטמא, עד שיקרבו מתיריו.

וכל שאין לו מתירין, כיון שקדש בכלי, חייבין עליו משום נותר ומשום טמא, ופגול אין בו.

<< | משנה מעילה ב דפוסים | >>