משנה מעילה ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) חטאת העוף מועלין בה משהוקדשה נמלקה הוכשרה להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה הוזה דמה חייבין עליה משום פגול ונותר וטמא ואין בה מעילה.

(ב) עולת העוף מועלין בה משהוקדשה נמלקה הוכשרה להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה מיצה דמה חייבין עליה משום פגול ונותר וטמא ומועלין בה עד שתצא לבית הדשן.

(ג) פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים מועלין בהן משהוקדשו נשחטו הוכשרו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה הוזה דמן חייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא ומועלין בהן בבית הדשן עד שייתוך הבשר.

(ד) העולה מועלין בה משהוקדשה נשחטה הוכשרה להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה נזרק דמה חייבין עליה משום פגול ונותר וטמא ואין מועלין בעורות אבל מועלין בבשר עד שיצא לבית הדשן.

(ה) חטאת ואשם וזבחי שלמי ציבור מועלין בהן משהוקדשו נשחטו הוכשרו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה נזרק דמן חייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא ואין מועלין בבשר אבל מועלין באימורין עד שיצאו לבית הדשן.

(ו) שתי הלחם מועלין בהן משהוקדשו קרמו בתנור הוכשרו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ולשחוט עליהן את הזבח נזרק דמם של כבשים חייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא ואין בהן מעילה.

(ז) לחם הפנים מועלין בו משהוקדש קרם בתנור הוכשר להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ולהסתדר על גבי השולחן קרבו הבזיכים חייבין עליו משום פגול ונותר וטמא ואין בו מעילה.

(ח) המנחות מועלין בהן משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה קרב הקומץ חייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא ואין מועלין בשירין אבל מועלין בקומץ עד שיצא לבית הדשן.

(ט) הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כוהן משיח ומנחת נסכים מועלין בהן משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה וחייבין עליהן משום נותר וטמא ופגול אין בהן זה הכלל כל שיש לו מתירין אין חייבין עליו משום פגול ונותר וטמא עד שיקרבו מתיריו וכל שאין לו מתירין כיון שקדש בכלי חייבין עליו משום נותר ומשום טמא ופגול אין בו.

הדף הראשי של משנה מעילה ב