משנה מנחות יג ח

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת מנחות · פרק יג · משנה ח | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

הרי עלי שור, יביא הוא ונסכיו יח במנה.

עגל, יביא הוא ונסכיו בחמש.

איל, יביא הוא ונסכיו בשתים.

כבש, יביא הוא ונסכיו בסלע.

שור במנה, יביא במנה חוץ מנסכיו.

עגל בחמש, יביא בחמש חוץ מנסכיו.

איל בשתים, יביא בשתים חוץ מנסכיו.

כבש בסלע, יביא בסלע חוץ מנסכיו.

שור במנה והביא שנים במנה, לא יצא, אפילו זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר.

שחור והביא לבן, לבן והביא שחור, גדול והביא קטן, לא יצא.

קטן והביא גדול, יצא.

רבי אומר, לא יצא.

משנה מנוקדת

הֲרֵי עָלַי שׁוֹר,

יָבִיא הוּא וּנְסָכָיו בְּמָנֶה.
עֵגֶל,
יָבִיא הוּא וּנְסָכָיו בְּחָמֵשׁ.
אַיִל,
יָבִיא הוּא וּנְסָכָיו בִּשְׁתַּיִם.
כֶּבֶשׁ,
יָבִיא הוּא וּנְסָכָיו בְּסֶלַע.
שׁוֹר בְּמָנֶה,
יָבִיא בְּמָנֶה חוּץ מִנְּסָכָיו.
עֵגֶל בְּחָמֵשׁ,
יָבִיא בְּחָמֵשׁ חוּץ מִנְּסָכָיו.
אַיִל בִּשְׁתַּיִם,
יָבִיא בִּשְׁתַּיִם חוּץ מִנְּסָכָיו.
כֶּבֶשׂ בְּסֶלַע,
יָבִיא בְּסֶלַע חוּץ מִנְּסָכָיו.
שׁוֹר בְּמָנֶה, וְהֵבִיא שְׁנַיִם בְּמָנֶה,
לֹא יָצָא,
אֲפִלּוּ זֶה בְּמָנֶה חָסֵר דִּינָר,
וְזֶה בְּמָנֶה חָסֵר דִּינָר.
שָׁחוֹר וְהֵבִיא לָבָן,
לָבָן וְהֵבִיא שָׁחוֹר,
גָּדוֹל וְהֵבִיא קָטָן,
לֹא יָצָא.
קָטָן וְהֵבִיא גָדוֹל,
יָצָא;
רַבִּי אוֹמֵר:
לֹא יָצָא:

נוסח הרמב"ם

"הרי עלי שור" - יביא הוא ונסכיו במנה.

"עגל" - יביא הוא ונסכיו בחמש.
"איל" - יביא הוא ונסכיו בשתים.
"כבש" - יביא הוא ונסכיו בסלע.
"שור במנה" - יביא במנה, חוץ מנסכיו.
"עגל בחמש" - יביא בחמש, חוץ מנסכיו.
"איל בשתים" - יביא בשתים, חוץ מנסכיו.
"כבש בסלע" - יביא בסלע, חוץ מנסכיו.
"שור במנה" -
והביא שנים במנה - לא יצא,
אפילו זה במנה חסר דינר, וזה במנה חסר דינר.
"שחור" והביא לבן,
"לבן" והביא שחור,
"גדול" והביא קטן - לא יצא.
"קטן" והביא גדול - יצא.
רבי אומר: לא יצא.

פירוש הרמב"ם

אלו הדמים הם הדמים הבינונים לאלו הדברים באותו זמן באותן ארצות.

וכבר אמרנו שאין הלכה כרבי:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

יביא הוא ונסכיו במנה - כך נתפרש דינו בתורה שבעל פה, שיהא ערך השור עם נסכיו מנה: עגל יביא הוא ונסכיו בחמש סלעים:

אמר הרי עלי שור במנה - יביאנו במנה חוץ מנסכיו שהרי כך קבעו:

שור במנה והביא שנים במנה לא יצא - שהרי קבע שור במנה:

קטן והביא גדול יצא, רבי אומר לא יצא - משום הכי תנא פלוגתא דרבי ורבנן הכא בסיפא, לפרושי, דרישא לאו דברי הכל היא אלא רבי היא ולא רבנן ואין הלכה כרבי:

פירוש תוספות יום טוב

ונסכיו היין והסלת שמביאין עם הקרבן הם נקראים נסכים. כמ"ש הרמב"ם ברפ"ב מהלכות הקרבנות וכבר כתבתי זה במ"ג פ"ד דזבחים:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יח) (על המשנה) ונסכיו. היין והסולת שמביאין עם הקרבן נקראים נסכים. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

שחור והביא לבן:    חלוקים קצת הם כדאמרינן בעלמא אוכמא למשכיה סומקא לבשריה חוורא לרידיא תוס' ז"ל וביד שם רפי"ו וסימן ב' ד' ה':

תפארת ישראל

יכין

יביא הוא ונסכיו במנה:    שיהא שוה השור והסולת והשמן והיין שמביא עמו שוין יחד ק' דנרין. דהיינו כ"ה סלעין [ולפי מעות שלנו הוא טורט. [ועמ"ש בשבועות פ"ו סי' ב']. ולרמב"ם פט"ז מקרבנות זהו דמי בינוני לא כחוש ולא שמן. אמנם הכל לפי הזמן והמקום]:

יביא הוא ונסכיו בחמש:    סלעין:

רבי אומר לא יצא:    מייתי הכא הפלוגתא בסוף. דקמ"ל דמשנה ו' רבי היא:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים